Exercise 416

HSK 1.1 (beginner) Speaking
Please read the following Pinyin:
jǔ     xǔ    quán   
zhī    chī   shì   rì 
zì      cí     sì
liù    chūn   duì
wǔ    yī       yú
wǒ    yě     yuè
è       ài      èr

Please read the following words: 
nǐ hǎo    kěyǐ    tǎobǎo   shǒubiǎo    yǔfǎ          kǒuyǔ
zhuōzi     yīfu     érzi        xǐhuan      piàoliang   péngyou
Get exercises like this direct in your Mandarin learning battle station

Sign Up
Toggle Student Answers