Exercise 415

HSK 1.1 (beginner) Speaking
Please read the following Pinyin: 

jǔ     xǔ    quán   
zhī    chī   shì   rì 
zì      cí     sì
liù    chūn   duì
wǔ    yī      yú
wǒ    yě     yuè
è       ài      èr

Please read the following words: 

nǐ hǎo    kěyǐ    tǎobǎo   shǒubiǎo    yǔfǎ        kǒuyǔ
zhuōzi     yīfu     érzi        xǐhuan     piàoliang     péngyou

Get exercises like this direct in your Mandarin learning battle station

Sign Up
Toggle Student Answers