Exercise 396

HSK 1.1 (beginner) Speaking
Please read the following Pinyin.

Initial tones:
b p m f d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r

Final tones:
a o e i u ü ai ei ui(uei) ao ou iu(iou) ie üe an en in ün ang eng ing ong

Pinyin:
xǐhuan
jiàqī
qǐchuáng
chá
zhè
jiǎndān
nán
jiějie
lèi
Duìbuqǐ,wǒ de zhōngwén bù hǎo.
Get exercises like this direct in your Mandarin learning battle station

Sign Up
Toggle Student Answers